Komunistické

Internacionála

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o 2

Ej, Bhor sa sveta proleEbtári,
ej, F7hor sa hladom zmučeBní! F7
Bnášho hnevu sopka Ebžiari,
to bude F7výbuch posledBný.

RozboFríme C7sveta starý Fzáklad,
otroci C7hor sa k víťazFstvám! C7
ZaFbráňme F7minulosti Bnávrat,
ľud bude Fvládnut C7navždy Fsám. F7

®
PosledBná borba Ebvzplála,
dajme F7sa na poBchod! F7
InBterF7nacioGmiD7la
je Ebľudstva C7nový Fzrod. F7
PosledBná borba Ebvzplála,
dajme F7sa na poBchod! B7
InG7terCmi7naG7cioCmi7ná-G7á-Cmi7la
je Bľudstva F7nový Bzrod.


vstáva robotník i roľník,
vstáva strana veliká.
Nový raz príde sveta život voľný,
zem vsetkým ľuďom slúžiť má.

Dlho nám krv pili supy čierne,
havranov kŕdle zbesilé.
Rozptýli nové ráno tiene
a slnce svitne žiarivé.

®