Zóna A

Pakáreň

C G F A G 2x

G

/: GPa pa pa pá pa CGpá pá pá,
Fšala Aou Gjéé. :/

C G F A G 2x

/: GGa ga ga gá ga CGgá gá gá,
Fšala Aou Gjéé. :/

C G F A G F G 2x

/: GPakáreň, žiCvot je Gpakáreň,
Fšala Aou Gjéé. :/

C G F A G F G 2x

CŽivot je Gpakáreň. 6x

CPakáreň? GPakáreň! 2x

C C C C G G G G C