Zóna A

Všetko je prázdne

E

EVšetko je prázdFne F# G
vôkol F#mojej Ehlavy.
Tá nie je prázFdna F# G
sú v nej F#obaEvy.
Všetko je prázdne okolo mňa,
všetko je chladné, nikde niet ohňa.

®
EVšetF#ko Gje F#prázdEne.

Prázdne sú domy a prázdna je cesta,
vedúca cez prázdno do môjho mesta.
Prázdne sú rieky a prázdne sú sady.
Prázdny sú ľudia a prázdne sú hrady.

®


Prázdne je miesto v autobuse.
Prázdna je truhla pri funuse.
Prázdne je všetko okrem našich hláv,
tie sú plné strachu a veľkých obáv.

®