Lasica-Satinský-Filip

Turci idúúú

Asus2Jajžebože F7strach veliký,
Asus2padli Turci F7na Poniky,
Asus2a nie jeden Dmiale dvaja,
Fmaj7vpadli rovno sem
do GstredoslovenAsus2ského kraja.
Ami G FBác!
Uprostred Gjarných Asus2prác.

Asus2Idú Turci F7idú plieniť,
Asus2idú národ F7vykoreniť,
Asus2jeden sliedi Dmipo pitvore,
Fmaj7druhý klope na národnom
Asus2na výbore.
Ami G FPráve
v praGcovnom Amičase.

A F#dim A F#dim

AUž sa divý Turek ženie
na osobné F#dimoddelenie, A
a tam dievky ako kvet
oslavujú F#dimeMDéŽet. A
Rúča deva Turka zbadá
F#dimzdá sa, že je celkom rada,
ATurci sú tu sláva decká,
F#dimvydáme sa do Turecka, hej. A

AHneď sa naňho všetky vrhli
takmer z neho F#dimháby strhli, A
výska prvá jačí piata
"priveď sem F#dimaj kamaráta." A
ATurek hľadí vydesený
F#dimkto tu vlastne koho plieni,
Aa už skáče bystrím skokom
F#dimpred budovu von oblokom, hej. A

Asus2Nedám sa tým F7babám nedám
Asus2ako že som F7mohamedán,
Asus2beží Turek Dmido horičky,
Asus2jedna dve
Fza ním všetky Gpracovníčky
Asus2eMeNVé.
Ami G FHonia Turka Gdúrnym Asus2honom,
Fpo doline Ghore Asus2Hronom,
Fešte chvíľa a Guž ho Asus2majú,
Fa potom mu Emizaspievajú...

E H H7

AmiEj Turci Dmipremilí
Gmy by sme vás Cľúbili,
Fkeby ste nám Dmitraktorom
Erozorali Amilány.

AmiEj Turci po Dmistarom
Gnedá sa žiť Cs dievčaťom,
Fkto chce naše Dmisrdce mať
Emusí plniť Amiplány.

FHej! E7Hej! AmiHej!