Vianočné

Búvaj Dieťa krásne

DBúvaj Dieťa E7krásA7ne, Duložené E7v jaA7sle,
Dbúvaj, búvaj, GPachoAľa, Dmilostivé GJezuAľa.
DBudeme ťa GkolíDsať, abys' mohol Adobre Dspať.
DJežišku náš GmiAlý, Daby sa ti E7sniA7li
Dveľmi E7krásne Dsny, veľmi Akrásne Dsny.

Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
nech sa Dieťa poteší na tom našom salaši.
Spev škovránka, slávika, to mu pekná muzika.
My budeme s vami spievať za jasľami
Synu milému, Synu milému.

Hory, ticho buďte, Dieťa nezobuďte,
nech si ono podrieme na slame a na sene.
Aj vy, milé fialky, zaváňajte do diaľky,
zavejte mu ne, Pánovi na tróne,
ticho, sladúčko, ticho, sladúčko.